Als kind keek ik altijd al gefascineerd naar een aantal videobanden die wij thuis hadden liggen over de recente oorlogen van Israël. Dat het kleine landje in een halve eeuw tijd zo’n vijf oorlogen heeft moeten voeren en die op wonderlijke wijze won, maakte op mij grote indruk. We leven in bijzondere tijden. Niet zozeer alleen omdat we Gods hand in onze tijd aan het werk zien, maar ook omdat we echt op een kantelpunt in de geschiedenis staan. Ik geloof dat God de rollen aan het omkeren is.

Een tekst in de Bijbel die heel duidelijk dit kantelpunt, deze omslag, voorzegt is:

“En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn”.  (Luk. 21:24)

God beschrijft hier een ‘totdat’! Jeruzalem is de afgelopen 2000 jaar in handen geweest van allerlei volken, maar er zou een ‘totdat’ komen. Gezien bovenstaande tekst is mijn kippenvelgevoel dat ik had, wanneer ik vroeger de filmbeelden zag van Jeruzalem dat in 1967 weer in Joodse handen kwam, misschien goed te begrijpen. Wíj leven in de tijd dat er eindelijk een einde is gekomen aan het ‘vertrappen’ van Jeruzalem. Het is in onze tijd dat Jeruzalem niet meer door allerlei volken onder de voet wordt gelopen, en dat betekent volgens deze tekst nog iets, namelijk dat daarmee de tijd van de heidenen vervuld zal zijn.

Lukas 21 vers 20 tot 24 beschrijft in een notendop de enorm grote verdrukking die over het Joodse volk gekomen is, vanaf de verwoesting van Jeruzalem in het jaar ’70 tot aan onze tijd. Het is zeker niet overdreven om te zeggen dat het Joodse volk een rampzalige geschiedenis heeft gekend 2000 jaar lang. Het nieuwe boek ‘Het bloed scheeuwt uit de aarde’ dat mijn vader onlangs uitbracht, beschrijft in 464 bladzijden het aangrijpende lot van het Joodse volk door de eeuwen heen. En dat notabene in ‘christelijk’ Europa. 

Maar in onze tijd wordt het ‘totdat’ ingeleid. Een nieuw hoofdstuk begint als het ware. God gaat de smaad van Zijn volk eindelijk wegnemen van de aarde. En als we de profetieën lezen, zien we dat dit ook een keerzijde heeft:

“Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ík was een weinig toornig (op Israël), maar zíj hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid” (Zach. 1:15,16a)

Dit gedeelte spreekt in eerste instantie over de tijd van Ezechiël, maar het principe geldt net zo goed voor onze tijd. Altijd wanneer God klaar is met het tuchtigen van Zijn volk, zie je dat Hij de rollen omkeert en dat de vijanden van Zijn volk worden gestraft om wat zij hebben gedaan. We zien dat principe o.a. bij Assyrië en Babel, die eerst als instrument worden gebruikt om het volk Israël te straffen, maar daarna vanwege hun hoogmoed zelf worden gestraft. Zo houdt God Zijn Naam hoog. Eenzelfde ommekeer wordt ook beschreven met betrekking tot onze tijd. (bijv. Jes. 49:25, 51:22,23, Jer. 30:11) God gaat de ‘beker van bedwelming’ uit de hand van het Joodse volk nemen, en die geven aan degenen die Zijn volk ‘hebben bedroefd’.

“Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem van de beker van Mijn grimmigheid, u zult die voortaan niet meer drinken. Maar Ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven.” (Jes. 51:22,23)

Nu zullen het de heidenvolken zijn die worden geoordeeld. Er staat zelfs dat Hij een vernietigend einde zal maken aan de volken waarheen Hij Israël verspreid had.

Ik geloof dat de snel gaande (geestelijke) achteruitgang van Europa past in het beeld van deze ommekeer. Net als de geestelijke honger in Israël die juist in onze tijd toeneemt. Terwijl het in de wereld donkerder wordt, zal dwars door alle strijd heen het licht in Sion weer gaan schijnen, zoals beschreven in Jesaja 60:1:

“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u (Sion) zal de HEERE opgaan.”

Vanuit dit perspectief is het verklaarbaar dat het bestaan van Israël bij mensen veel losmaakt. Het bestaan van Israël vertelt namelijk iets aan de wereld. Zoals de ark van Noach ooit gebouwd werd en daar lag als een getuigenis dat God de wereld zou gaan oordelen, zo wordt Israël vandaag de dag daar ‘gebouwd’ als een getuigenis tegen de wereld. Tegen hen die dachten dat God niet meer bestaat. Tegen hen die zich zo hebben verheven boven de ‘natuurlijke takken’ (Rom. 11:21) en die dachten dat Israël allang had afgedaan. Net als bij de ark van Noach wordt er tegen deze ark aangeschopt en wordt er op gescholden. Maar Israël blijft daar liggen en het blijft vertellen: ‘God leeft en is trouw aan Zijn verbond’. En ook: ‘Jezus’ komst is dichtbij!’

Als God terugkeert naar Zijn volk, dan kunnen wij daar als christenen niet omheen. We moeten opnieuw beseffen dat we als heidenen medeburgers zijn geworden van Israëls gelovigen (Efz. 2:19) en dat we zijn geënt op de edele olijf van Gods verbond met Israël. (Rom. 11) Te lang heeft een groot gedeelte van ons voorgeslacht het Joodse volk niet jaloers gemaakt op het evangelie. Gods geeft ons in deze bijzondere tijd een nieuwe kans! Een kans om echte liefde en ontferming te tonen, om aan hen te laten zien dat wij een Joodse Messias dienen die allereerst voor hen kwam en om net als Ruth tegen hen te zeggen: ‘Uw volk is mijn volk, en Uw God is mijn God’.
Op deze manier breken we van onze kant de scheidsmuur af die is opgebouwd, waardoor het voor vele Joodse mensen onmogelijk was om Jezus te zien. Het is net als Paulus mijn grote verlangen dat Jood en heiden één worden in de Messias Jezus. Want uiteindelijk is heel Gods plan gefundeerd op het werk van Jezus. Als we Jesaja 49 vers 5 en 6 lezen, dan zien we daarin zelfs dat het herstel van Israël ook hoort bij Zijn werk! In het herstel van Israël wordt dus Zijn grote Naam verheerlijkt. We zien daarom met verwachting uit naar de vervulling van alle profetieën tot eer van Zijn Naam!

 177 total views,  9 views today