Het is vanavond volle maan en dat betekent in deze maand dat het Pesach is. Voor mij persoonlijk het meest bijzondere feest van de feesten van de Heer. Drieduizend jaar geleden bevrijdde God Zijn volk op een indrukwekkende manier van de macht van de slavernij in Egypte. Op eenzelfde manier mogen wij nu gedenken dat Jezus, op dezelfde datum, Zich als een Lam liet offeren voor onze persoonlijke bevrijding uit de macht van de duisternis.

Beeld je eens in hoe zo’n 2000 jaar geleden de stad Jeruzalem volstroomde met pelgrims voor het jaarlijkse pesachfeest. Flavius Josephus beschrijft dat er in die tijd bijna drie miljoen mensen op het feest afkwamen en honderdduizenden lammeren werden geofferd. Velen arriveerden al dagen voor het feest. Het moet een enorme drukte zijn geweest met veel feestvreugde, omdat het volk de verlossing uit de slavernij herdacht.

En in dat hele tumult voorafgaand aan het feest is ook Jezus in Jeruzalem. Op dat moment beseft nog niemand dat dit aanstaande feest één grote heenwijzing is naar Hem. Niemand beseft dat Hij juist op dít feest als een lam naar de slachtbank zal worden geleid. En niemand beseft op dat moment dat Zijn ‘slachting’ de ultieme bevrijding is voor het volk en voor ieder mens persoonlijk.

Dat Jezus dé vervulling is van het pesachlam, wordt al zo mooi zichtbaar op de 10e nissan, vier dagen voor het pesachfeest. Dit was namelijk de datum (Ex. 12:3) waarop de Joodse gezinnen een lam in huis moesten halen, om het vervolgens op de avond van de 14e nissan te slachten. Op eenzelfde manier werd Jezus vier dagen voor Zijn dood ‘binnengehaald’ door de Joden in Jeruzalem, toen Hij op een ezel de stad binnenreed en de mensen riepen: ‘Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer’. ‘Hoshana’ betekent ‘red ons’. En dat heeft Hij gedaan! Door als een Lam te sterven op het kruis voor een ieder die gelooft.

Maar er zijn nog veel meer overeenkomsten tussen het pesachlam en Jezus. Het pesachlam moest mannelijk zijn en één jaar oud, in de kracht van zijn leven. Zo is Jezus ook als man in de kracht van Zijn leven, op 33-jarige leeftijd, gekruisigd. Het pesachlam moest ‘zonder enig gebrek’ zijn (Ex. 12:5), zo was ook Jezus zonder enig gebrek, zonder zonde. De botten van het lam mochten niet gebroken worden, en ook Jezus’ beenderen werden op een wonderlijke manier niet gebroken aan het kruis. (Deze ongebroken beenderen spreken symbolisch al over de komende opstanding. Ik hoop daar later een blog over te schrijven.)

Jezus is de weg van het kruis gegaan. Hij is op deze manier het volmaakte Offerlam geworden. De lammeren werden in de tempel geslacht, terwijl Jezus Zijn leven aflegde en stierf op Golgotha, aan de noordkant van de stad en de tempel. Het brandoffer uit Leviticus 1, dat ook aan de noordkant van het altaar geslacht moest worden, wees daar al heen.

Dat Jezus Zijn leven helemaal vrijwillig aflegde, brengt ons in verwondering en geeft hopelijk ook bij jou het verlangen om Hem te prijzen. De toorn van God over de zonde was zo zwaar, dat Hij vroeg aan Zijn Vader of deze drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan. Maar gelukkig was Zijn belijdenis in Gethsémané: ‘Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede.’ Daarom zal het Lam tot in eeuwigheid geprezen worden! Hij had de positie en het recht om het lijden volledig uit de weg te gaan of om zicht te verzetten tegen het heftige lijden, maar ‘zoals een lam dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.’ (Jes. 53:7) Hij ging door het lijden en de dood heen, om vele kinderen van God te redden van de eeuwige ondergang.

En nu is de vraag: wat doen wij met dit Lam? Het volk Israël maakte zich het lam helemaal eigen, door het vier dagen in huis te nemen voordat ze het slachtten. Hierdoor zullen ze zeker geraakt zijn door het sterven van het onschuldige dier. Het moet voor hen ook indrukwekkend zijn geweest dat zij de nacht van de bevrijding konden eten van het lam, terwijl het bloed van ditzelfde lam ervoor zorgde dat ze veilig waren voor de verderfengel. We moeten steeds weer beseffen dat er kracht is in het bloed van Jezus om Gods oordeel aan ons voorbij te laten gaan en dat Hij Zijn eigen leven daarvoor heeft willen geven. Dan gaan we enorm veel van het Lam houden en zullen wij Zijn leven tot ons willen nemen.

Eigen Hem dus met vrijmoedigheid toe en prijs Hem voor Zijn bloed dat ook voor jou persoonlijk is vergoten tot vergeving van al je zonden. De toekomst is zeker door Zijn volmaakte offer. Het maakt niet uit wat je omstandigheden zijn en wat je hebt gedaan, als je maar achter het bloed bent!

Het Joodse volk viert Pesach altijd alsof ze zélf verlost zijn uit Egypte. Alsof ze er zelf bij waren toen de verderfengel voorbij ging aan de huizen van de Israëlieten en alsof ze zélf door de Rode Zee trokken. God wil ook dat wij dit persoonlijk beleven en persoonlijk belijden: ´Ook ik was een slaaf van de zonde, maar ook ik ben vrijgekocht van de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van Zijn liefde.´ Misschien dat je omstandigheden er helemaal niet naar zijn, of dat je er nog weinig van voelt. Bedenk dan: ook de Israëlieten vierden feest in het geloof, voordat hun bevrijding daadwerkelijk kwam! Geloven is genoeg, het Lam heeft alles volbracht! Eenmaal zal dit Lam door de hele schepping aanbeden worden. Glorie aan Jezus, ons Paaslam.

Chag Sameach! Een blij feest!

Jesaja 53:

3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,
een Man van smarten, bekend met ziekte,
en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;
Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

4. onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,
onze smarten heeft Hij gedragen.
Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,
door God geslagen en verdrukt.

5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

6. Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
op Hem doen neerkomen.

Loading